Home » Tin Tức » Thư viện tài liệu » Nâng cao chất lượng dân số » Phụ nữ Châu Á có tỷ lệ tăng PROGESTERONE sớm nhiều hơn so với các chủng tộc khác khi kích thích buồng trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm và tính đa hình của kiểu GEN

Phụ nữ Châu Á có tỷ lệ tăng PROGESTERONE sớm nhiều hơn so với các chủng tộc khác khi kích thích buồng trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm và tính đa hình của kiểu GEN

Thông tin chi tiết xem tại:

http://hosrem.org.vn/detailNews/thongtin/phu-nu-chau-a-co-ty-le-tang-progesterone-som-nhieu-hon-so-voi-cac-chung-toc-khac-khi-kich-thich-buong-trung-lam-thu-tinh-trong-ong-nghiem-va-tinh-da-hinh-cua-kieu-gen-4042

 

Các tin khác

1