Home » Tin Tức » Thư viện tài liệu » Nâng cao chất lượng dân số » Xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Khắc phục những tồn tại, vướng mắc để phục vụ người bệnh tốt hơn

Xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Khắc phục những tồn tại, vướng mắc để phục vụ người bệnh tốt hơn

SKĐS – Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) do Bộ Y tế soạn thảo đang được Quốc hội khóa XV thảo luận, góp ý, chỉnh sửa và dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp sắp tới.

Việc xây dựng Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Từ đó khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Đội ngũ thầy thuốc gồng mình chống dịch COVID-19 hồi tháng 8/2020 tại TP. Đà Nẵng.

Lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) do Bộ Y tế soạn thảo đang được Quốc hội khóa XV thảo luận, góp ý, chỉnh sửa và dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp sắp tới. Tại Tờ trình do Chính phủ gửi đến Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV cho biết, ngày 23/11/2009, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Ngay sau khi Luật được ban hành, Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; góp phần chuẩn hóa chất lượng của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

ĐBQH Phan Văn Mãi – Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đạt được, đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập, vấn đề trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết về quản lý người hành nghề, quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, về các vấn đề chuyên môn và phân cấp, phân quyền… Để thể chế hóa quan điểm của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và giải quyết các vấn đề về thực tiễn phát sinh chưa có cơ sở pháp lý, việc xây dựng Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là rất cần thiết.

Bộ Y tế cho biết, quan điểm xây dựng Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao và phù hợp với thông lệ quốc tế; Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế với sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; Bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Các tin khác

1