Home » Tin Tức » Thư viện tài liệu » Tài liệu tham khảo » Công văn số 943/TCDS-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Dân số , Bộ Y tế về sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW

Công văn số 943/TCDS-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Dân số , Bộ Y tế về sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW

Công văn số 943/TCDS-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2018 của  Tổng cục Dân số , Bộ Y tế về sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. Download tại đây

 

Các tin khác

1