Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ Quyết định số 3414/QĐ-SYT ngày 24/7/2018 của Sở Y tế về Ban hành Quy chế và hoạt động của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế:

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

 1. Trình cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định, Chi thị, Nghị quyết, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, đề án về dân số – kế hoạch hóa gia đình của thành phố; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hoá công tác dân sô – kê hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.
 2. Tham mưu Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình.
 3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình của thành phố.
 4. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án về dân số – kế hoạch hóa gia đình sau khi được phê duyệt.
 5. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về dân số – kế hoạch hóa gia đình trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
 6. Quản lý về quy mô dân số – kế hoạch hóa gia đình:
 7. Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn thành phố;
 8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hóa gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố;
 9. Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố.
 10. Quản lý về cơ cấu dân số:
 11. Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn thành phố;
 12. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính theo quy luật sinh sàn tự nhiên trên địa bàn thành phố;
 13. Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn thành phố.
 14. Quản lý về chất lượng dân số:
 15. Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn thành phố;
 16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố.
 17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên.
 18. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình.
 19. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về dân số – kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về dân số – kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành,
 20. Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình.
 21. Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp của Sở Y tế.
 22. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về dân số – kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ chuyên trách dân số – kế hoạch hóa gia đình cấp quận huyện, cấp phường, xã, thị trấn và cộng tác viên dân số – kế hoạch hóa gia đình khu phố, ấp.
 23. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.
 24. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình theo kế hoạch cải cách hành chính của Sở Y tế.
 25. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực dân số – kế hoạch hóa gia đình theo thẩm quyền.
 26. Tham gia Ban Chỉ đạo về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình của Thành phố;
 27. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản, vốn, quỹ của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức tại Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.