Quyết định số 456/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 của Bộ Y tế về công bố kết...

0
Quyết định số 456/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 của Bộ Y tế về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật...

Về triển khai xây dựng Ứng dụng di động thống nhất giữa công dân...

0
Công văn số 10768/SYT-CNTT ngày 06/12/2023 của Sở Y tế về việc triển khai xây dựng Ứng dụng di động thống nhất giữa công...

Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai...

0
Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm...

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế...

0
Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế , chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh,...

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCA ngày 07/4/2014

0
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCA ngày 07/4/2014 hợp nhất Thông tư quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ,...

Quyết định số 573/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình sàng lọc, chẩn đoán...

0
Ngày 11/02/2010 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 573/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và...

Công văn số 2860/SYT-CCDS về tổ chức thực hiện chương trình SLTS-SLSS

0
Ngày 08/05/2013 Sở Y tế ban hành công văn số 2860/SYT-CCDS về tổ chức thực hiện chương trình SLTS-SLSS Download công văn tại đây

Công văn số 119/CCDS về hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí...

0
Ngày 18/06/2013 chi cục DS-KHHGĐ ban hành công văn số 119/CCDS về hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí thuộc chương trình...