LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6 NĂM 2024

0
Đính kèm file tại đây.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2024

0
Đính kèm File tại đây.

KẾ HOẠCH SỐ 1829/KH-UBND NGÀY 06/6/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ...

0
Kế hoạch số 1829/KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai Đề án Nghiên cứu, xây...

QUYẾT ĐỊNH 945/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ KIỆN...

0
Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn và đổi tên Ban chỉ...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 496/QĐ-TTG NGÀY 30/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT...

0
Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức...

KẾ HOẠCH SỐ 1326/KH-UBND NGÀY 04//5/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ...

0
Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 1326/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình Củng...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 4157/QĐ-BYT NGÀY 28/8/20221 CỦA BỘ Y TẾ VỀ BÀN HÀNH...

0
Quyết định số 4157/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2259/QĐ-TTG NGÀY 30/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT...

0
Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông...

KẾ HOẠCH SỐ 1522/KH-UBND NGÀY 17/4/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ...

0
Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện Chương trình mở rộng tầm...

KẾ HOẠCH SỐ 1522/KH-UBND NGÀY 17/4/2023 VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG TẦM...

0
Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán,...