Biểu mẫu báo cáo thống kê DS-KHHGĐ mới từ tháng 1 năm 2012

0
646

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố triển khai biểu mẫu báo cáo thống kê DS-KHHGĐ mới từ tháng 1 năm 2012.

Mẫu báo cáo bao gồm:

 1. Trang sổ A0 (Phiếu hộ dân cư)
 2. Biểu 01-CTV (tờ 1)
 3. Biểu 01-CTV (tờ 2)
 4. Biểu 01-DSX
 5. Biểu 02-DSX
 6. Biểu 03-DSX (tờ 1)
 7. Biểu 03-DSX (tờ 2)
 8. Biểu 01-DSH
 9. Biểu 02-DSH
 10. Biểu 03-DSH (tờ 1)
 11. Biểu 03-DSH (tờ 2)

Download mẫu báo cáo tại đây