ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ THÔNG QUA MẠNG LƯỚI SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH TẠI 12 TỈNH, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

0
103

ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ THÔNG QUA MẠNG LƯỚI

SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH TẠI 12 TỈNH, THÀNH PHỐ
GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

 TS. BS. Phạm Việt Thanh

Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

Tóm tắt

SLTS và SLSS là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dân số. Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình BVTD đã triển khai “Đề án nâng cao chất lượng dân số thông qua mạng lưới SLTS và sơ sinh cho 12 tỉnh, thành phố giai đoạn 2007 – 2010”. Mục tiêu: Xây dựng và mở rộng mạng lưới đến 20% huyện của 12 tỉnh, thành phố tham gia; Nâng cao nhận thức của cộng đồng và cán bộ y tế; XN SLSS và SLTS cho 20% số thai phụ và trẻ sơ sinh sinh tại địa phương. Kết quả:Đã xây dựng được mạng lưới SLTS và SLSS đến cấp quận huyện; Đào tạo 206 học viên siêu âm, 39 giảng viên và 501 KTV lấy máu gót chân; Nâng cao được nhận thức của lãnh đạo và cộng đồng về tầm quan trọng của chương trình. Xác định được tỉ lệ trẻ bị thiếu G6PD là 1,06%, tỉ lệ SGBS là 1/6.796 và tỉ lệ DTBS phát hiện trước sinh là 6,1%, 3,5% thai cần được chấm dứt thai kỳ. Kết luận: Đề án đã đạt được hiệu quả chi phí và lợi ích rất cao. Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh xã hội hóa mạng lưới để mọi người dân đều được tiếp cận SLSS và SLTS.

Download nội dung đề án tại đây