HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TỪ KHO DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

0
110

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) về triển khai đổi sổ theo dõi dân số, gia đình và trẻ em thành Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ, lập phiếu thu thập thông tin của Cộng tác viên Dân số và biểu thống kê của kho Dữ liệu điện tử (DLĐT) phục vụ quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, đảm bảo hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ được thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Với mục tiêu hoàn thiện và nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành DS-KHHGĐ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện việc đổi Sổ và thu thập, cập nhật thông tin, xây dựng kho DLĐT của ngành DS-KHHGĐ trên toàn thành phố.
Sau 08 năm xây dựng và hoàn thiện (từ năm 2004 đến năm 2012), Chi cục DS-KHHGĐ đã cơ bản hoàn tất hệ thống kho DLĐT từ thành phố đến từng quận – huyện.

Những khó khăn ban đầu

Năm 2004, từ những trang thiết bị đơn giản (mỗi quận – huyện chỉ được trang bị 01 máy chủ, 01 máy trạm), cán bộ phòng Y tế 24 quận – huyện đã cập nhập những thông tin cơ bản của mỗi người dân trong Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ của cộng tác viên tạo thành các kho DLĐT ở cấp huyện.

Đến năm 2008, triển khai việc thực hiện nhập các thông tin biến động như số trẻ sinh, tình hình sử dụng biện pháp tránh thai, người chuyển đi, chuyển đến, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, ….. định kỳ hàng tháng vào kho DLĐT.
Trong 02 năm 2011 và năm 2012, Chi cục DS-KHHGĐ đã triển khai nhiều biện pháp tích cực như hỗ trợ máy vi tính đến từng phường – xã, thị trấn; Làm việc với Ủy ban nhân dân quận – huyện để tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác nhập thông tin vào kho DLĐT; Phân công chuyên viên phụ trách và hỗ trợ các phòng Y tế còn khó khăn.

Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý DS-KHHGĐ

Thành quả đạt được

Từ năm 2013 đến nay, kho DLĐT thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển từ báo cáo thống kê thủ công sang báo cáo điện tử, lập tự động các báo cáo điện tử định kỳ hàng tháng, hàng quý, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ quản lý và điều hành chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ và một số yêu cầu khác của các ban, ngành đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ.
Các thông tin cơ bản đã được cập nhật tương đối đầy đủ về hộ dân cư (trên 1.895.957 hộ), số nhân khẩu thực tế thường trú (trên 7.469.243 nhân khẩu), số phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng (trên 2.453.254 người). Ngoài ra, các thông tin biến động khác được Cộng tác viên Dân số cập nhật bổ sung, thay đổi hàng tháng như: sử dụng các biện pháp tránh thai, trẻ mới sinh, người chết, theo dõi về bà mẹ mang thai (Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh), người chuyển đi/chuyển đến,…

Ngoài ra, kho DLĐT còn có thể cung cấp dữ liệu, thông tin về dân cư cho các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cũng như phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cơ sở và thành phố, các kế hoạch tác nghiệp của các ngành, đoàn thể có liên quan.

Đầu năm 2013, Chi cục DS-KHHGĐ thành phố và phòng Y tế 24 quận – huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác cập nhật, bổ sung thông tin xây dựng kho DLĐT quận – huyện và giới thiệu về cơ sở dữ liệu, khả năng cung cấp thông tin của kho DLĐT với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Các thành viên hội nghị đã thống nhất với sự quan trọng và lợi ích của kho DLĐT đối với việc tham khảo các thông tin số liệu phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch và quản lý điều hành chuyên ngành cũng như phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hội nghị sơ kết kho DLĐT thành phố

Để phát huy thành quả đạt được, Chi cục DS-KHHGĐ thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cập nhật thông tin biến động vào kho DLĐT, nâng cao chất lượng, tăng tính chính xác của thông tin, phục vụ kịp thời nhu cầu cung cấp thông tin của ngành DS-KHHGĐ và các ban, ngành, đoàn thể khác./.