Quận 1 Tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch năm 2015

0
83

Ngày 07/04/2015, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2015.

Hội nghị diễn ra với hơn 50 người tham dự: Thành viên Ban chỉ đạo Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận và 10 phường; các cán bộ chuyên trách 10 phường.

Tại hội nghị, Bà Bùi Thị Yến – Phó trưởng phòng Y tế triển khai Kế hoạch về Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015; Kế hoạch Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2015; Kế hoạch Hoạt động phối hợp với các ban ngành đoàn thể về hỗ trợ công tác truyền thông giáo dục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015.

Bên cạnh Hội nghị, Phòng Y tế đã thực hiện ký kết hợp đồng liên tịch với 7 đơn vị nhằm tăng cường công tác truyền thông Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trong cộng đồng gồm: Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp Phụ nữ, Quận Đoàn, Phòng Văn hóa-Thông tin và Phòng Giáo dục- Đào tạo.

Phòng Y tế Quận 1

Phòng Y tế đã thực hiện ký kết hợp đồng liên tịch với 7 ban ngành, đoàn thể Quận 1.