HUYỆN NHÀ BÈ: KIỂM TRA CÔNG TÁC DÂN SÔ – KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

0
100

Từ ngày 09/6 đến ngày 12/6/2015, Phòng Y tế huyện Nhà Bè tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình 6 tháng đầu năm với các nội dung: Báo cáo phiếu thu tin, sổ A0 và sổ tay cộng tác viên; Sổ họp giao ban, sổ theo dõi truyền thông, danh sách sinh con thứ 3 trở lên, sổ theo dõi cộng tác viên, sổ theo dõi kinh phí và đặc biệt là công tác thu thập, cập nhật thông tin vào Kho dữ liệu điện tử.

Đợt kiểm tra nhằm đôn đốc, nhắc nhỡ, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện những hồ sơ, sổ sách còn thiếu sót và tiếp tục tăng cường công tác cập nhật kho dữ liệu điện tử và đẩy mạnh các hoạt động trong công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình tại xã, thị trấn trong 6 tháng cuối năm 2015./.

Người viết    Lệ Thủy