Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn

 1. Công văn số 4332/SYT-TCKT ngày 31 tháng 07 năm 2014 của  Sở Y tế về hướng dẫn chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố. Download tại đây

 2. Công văn số 10/TTĐT ngày 06 tháng 03 năm 2012 của Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Dân số -Y tế về đăng ký các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội. Download tại đây

 3. Công văn 77/TCDS-KHTC ngày 22/02/2012 về hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ.  Download tại đây
 4. Công văn số 280/TCDS-TTGD ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục Dân số về việc ” Chủ đề, thông điệp Ngày Dân số Thế giới 11/7/2012″. Download tại đây

 5. Công văn số 3182/SYT-NVY ngày 13 tháng 06 năm 2012 Sở Y tế TP.HCM về việc “Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em Tp.HCM năm 2012”. Download tại đây

Luật

 1. Luật Thanh tra. Download tại đây
 2. Luật Bảo hiểm xã hội. Download tại đây

 3. Luật Bình đẳng giới của Quốc hội khóa 11 – Kỳ họp thứ 10 số 73/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006. Download tại đây

Pháp lệnh

 1. Pháp lệnh Dân số của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2003. Download tại đây

 2. Pháp lệnh Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số 08/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 ban hành ngày 27/12/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2009. Download tại đây

Quyết định

 1. Quyết định 12/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.Download tại đây

 2. Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014-2015.Download tại đây

 3. Quyết định 06/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.Download tại đây

 4. Quyết định 4669/QĐ-BYT ngày 13/12/2011 của Bộ Y tế về phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Download tại đây

 5. Quyết định 437/QĐ-TTDS ngày 16/11/2011 về việc ban hành Quy định tạm thời về mẫu Sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu thập thông tin của cộng tácQuyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Download tại đây

 6. Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24/3/2011 của Ban chấp hành Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Download tại đây

 7. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đọan 2009-2010. Download tại đây

 8. Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Download tại đây

 9. Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Download tại đây

 10. Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ ban hành  về việc” Phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020″. Download tại đây

 11. Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc “Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015”. Download tại đây

 12. Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc “Ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012-2015”. Download tại đây

 13. Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc “Điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với CB không chuyên trách ở Phường-Xã, Thị trấn”. Download tại đây

 14. Quyết định 17/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2013 và thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế. Download tại đây

Nghị định

 1. Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế. Download tại đây
 2. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 13/3/2014 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 cùa Pháp lệnh Dân số. Download tại đây

 3. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ ban hành qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Download tại đây

 4. Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ ban hành qui định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Download tại đây
 5. Nghị định số 18/NĐ-CP ngày 17/3/2011 về sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Download tại đây

 6. Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ ban hành qui định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số. Download tại đây

 7. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ Qui định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới. Download tại đây

 8. Nghị định 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em. Download tại đây

 9. Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ ban hành qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số. Download tại đây

 10. Nghị định số 18/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Download tại đây

Thông tư

 1. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế qui định về qui tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Download tại đây

 2. Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ Y tế về ban hành danh mục bệnh tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con. Download tại đây

 3. Thông tư số 12/2011/TT-BNV ngày 01/10/2011 của Bộ Nội vụ về ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số. Download tại đây

 4. Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số-Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. Download tại đây

 5. Thông tư liên tịch số Số: 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2001 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Download tại đây

        Chương trình hành động

 1. Chương trình hành động số 01-Tr/TU ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Download tại đây

Qui định

 1. Qui định số 181-QĐ/TW ngày 30/03/2013 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.  Download tại đây

 2. Qui định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2001 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng vi phạm. Download tại đây

Thông báo

 1. Thông báo số 347-TB/TW ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Ban chấp hành Trung ương về sửa đổi, bổ sung Qui định 94-QĐ/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Qui định trên. Download tại đây

Nghị quyết

 1. Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, ngày 7/12/2011 về ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Download tại đây

 2. Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010-2015 thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”.  Download tại đây

 3. Nghị quyết số 09/2009/ NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp 16. Download tại đây

 4. Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Download tại đây

Hướng dẫn

 1. Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/2013 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều Qui định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Download tại đây

 2. Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 26/4/2011 của Ủy ban kiểm tra về thực hiện “Quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 24-3-2011 của Bộ Chính trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính Trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình”. Download tại đây

 3. Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24/3/2008 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện Qui định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2001 về xử lý kỷ luật đảng vi phạm. Download tại đây

 4. Hướng dẫn số 3426/HD-SYT-KHHGĐ ngày 25 tháng 06 năm 2012 của Sở Y tế TP.HCM về việc “Thi hành một số điều của Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015”Download tại đây

Kết luận

 1. Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban chấp hành trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47 về thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Download tại đây
 2. Kết luận số 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”. Download tại đây