Home » Tin Tức » Tin tức khác » 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2019

10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2019

Năm 2019 được Thành phố xác định chủ đề là “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Nhìn lại năm đã qua, Thành phố đạt được nhiều kết quả rõ rệt, gắn với sự hài lòng của người dân.

40 thủ tục hồ sơ liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đạt 33,51%, đạt chỉ tiêu đề ra.

Người dân đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ địa phương qua phần mềm – Ảnh: Việt Dũng

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở Nghị quyết 54, Thành phố đã ban hành 07 nội dung quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tạo thêm điều kiện cho cấp cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện chi thu nhập tăng thêm góp phần động viên, chính là nguồn lực hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng suất phục vụ người dân và chất lượng hiệu quả công việc.

Thông tin chi tiết xem tại: tại đây

 

 

Các tin khác

1