THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

0
133

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng:

I. CHỈ TIÊU THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM:
1./ Bác sĩ hạng III : 03
2./ Điều dưỡng hạng III : 01
3./ Hộ sinh hạng III : 03
4./ Chuyên viên Chỉ đạo tuyến  : 01
5./ Kế toán viên : 01
6./ Chuyên viên Hành chính : 01
TỔNG CỘNG  10

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:
1. Hình thức
Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.
Vòng 2:
a/ Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
b/ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
2. Nội dung:
a/ Kiến thức chung (40 điểm):
b/ Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ (60 diểm): Được phỏng vấn theo từng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp.
c/ Thời gian phỏng vấn: 30 phút.
d/ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
a/ Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấntại vòng 2.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Về điều kiện dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:
a) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
b) Có lý lịch rõ ràng;
c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (Người trúng tuyển sẽ được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định).
d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
đ) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình xác định tại biểu chỉ tiêu tuyển dụng (đính kèm), không phân biệt loại hình đào tạo.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 như sau:
“2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.
3. Tiêu chuẩn từng vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp:
a) Văn bằng chuyên môn: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm)
b) Yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo vị trí cần tuyển:(theo biểu chỉ tiêu đính kèm)
Lưu ý:
– Đối với các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 thì được công nhận tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
– Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C) được cấp trước ngày 15/01/2020 vẫn có giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 15/5/2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ do Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố (theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lý chất lượng)
– Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
– Người trúng tuyển được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
5. Hồ sơ tham gia dự tuyển
a) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ.
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (Theo mẫu đính kèm) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân;
– Hộ khẩu thường trú;
– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (mang bản chính các văn bằng để đối chiếu).
Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
b) Hồ sơ dự tuyển sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức
Khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đề nghị Sở Y tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.
d) Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
e) Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.
f) Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển của những ứng viên đủ điều kiện theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ
1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 08/3/2022.
Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2. Địa điểm tiếp nhận phiếu:
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.
3. Lệ phí xét tuyển: Không thu phí xét tuyển.
4. Thông tin liên hệ:
– Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ (Địa chỉ: 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
– Điện thoại: 028.38203793.
V. THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN
Dự kiến từ ngày 31/3/2022 đến ngày 12/4/2022 niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển (Vòng 2) tại Bảng tin của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và thông báo trên trang thông tin điện tử của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình: dansohcm.gov.vn.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN
Dự kiến từ ngày 13/4/2022 đến ngày 27/4/2022: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022

                                                                                     KT.CHI CỤC TRƯỞNG

                                                                                    PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                   Trần Hoàng Thùy Trang

Đính kèm:

-Thông báo tuyển (bản có dấu) tại đây

-Mẫu lý lịch tự thuật tại đây

-Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại đây

-Mẫu hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

-Tổng hợp vi trí cần tuyển tại đây