Pháp lệnh dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành

0
33

– Pháp lệnh dân số đính kèm file tại đây.

– Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ vể Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. File đính kèm tại đây.

–  Nghị định số 18/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số. File đính kèm tại đây.

– Thông tư số 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. File đính kèm tại đây.