BÌNH THẠNH: TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

0
97

Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận của đơn vị trong việc đảm bảo cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền con người, quyền công dân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

Ngày 16/3/2015, Phòng Y tế quận Bình Thạnh đã tổ chức lấy ý kiến Cán bộ công chức – Người lao động của đơn vị về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Tham dự buổi họp có Ông Lê Ngọc Lâm –  Phó Trưởng Phòng Phòng Y tế và 11 Cán bộ công chức – Người lao động.

Các Cán bộ công chức – Người lao động trong đơn vị với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đóng góp ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động và những vấn đề mà cơ quan và người dân quan tâm. Đồng thời, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong việc chấp hành qui định của pháp luật không để các thế lực thù địch, lợi dụng chống phá./.