Đề xuất chức năng, nhiệm vụ Chi cục Dân số tỉnh/thành phố

0
54

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế.

Bộ Y tế đề xuất chức năng, nhiệm vụ Chi cục Dân số tỉnh/thành phố

Chi cục Dân số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về dân số, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số, kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Dân số tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế.

Nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Dân số tỉnh

Chi cục Dân số tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về dân số của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và xã hội hoá công tác dân số trên địa bàn tỉnh; tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản cá biệt về lĩnh vực dân số; các chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực dân số.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

Chi cục Dân số tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách dân số; lồng ghép nội dung dân số trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Chi cục Dân số tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực dân số trong tỉnh.

Chi cục Dân số tỉnh quản lý về quy mô dân số. Cụ thể, quản lý biến động về dân số, đề xuất các giải pháp, mô hình điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự báo dân số phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về quy mô dân số của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Về kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số tỉnh xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về số lượng và cơ cấu sử dụng các biện pháp tránh thai của địa phương; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp, mô hình, tiêu chuẩn, quy định chuyên môn về kế hoạch hóa gia đình và sử dụng các phương tiện tránh thai theo quy định.

Chi cục Dân số tỉnh quản lý về cơ cấu dân số, bao gồm: Quản lý về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh theo quy luật sinh sản tự nhiên; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục Dân số tỉnh quản lý về chất lượng dân số: Quản lý chất lượng dân số để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về chất lượng dân số theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sàng lọc sơ sinh của tỉnh theo quy định…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn