THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ NĂM 2023

0
139

Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Dân số; tăng cường, đổi mới kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, vận động thực hiện chính sách Dân số; hướng dẫn tiếp cận, thu thập, cập nhật thông tin quản lý chuyên ngành về dân số – kế hoạch hóa gia đình. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã chủ động nguồn kinh phí 206.680.000 đồng, phối hợp Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành dân số trong thời gian từ ngày 04/5 đến ngày 05/6/2023 cho 1.056 cộng tác viên dân số trên địa bàn 34 phường của thành phố Thủ Đức.

(Hình ảnh một số buổi tập huấn)

Lớp tập huấn đã trang bị các kiến thức về: chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên Dân số, một số văn bản, chính sách, pháp luật về công tác Dân số và Phát triển, vấn đề mức sinh thấp; kỹ năng công tác truyền thông, vãng gia, tư vấn, vận động chuyển đổi hành vi về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số; quản lý các nhóm đối tượng áp dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện đề án tiếp thị xã hội và xã hội hóa các phương tiện tránh thai; cập nhật, quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành Dân số, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân số của địa phương.

(Cộng tác viên trao đổi, thảo luận và thực hiện các bài tập chuyên đề)

Nội dung tập huấn bám sát thực tiễn hoạt động của cộng tác viên tại địa bàn, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân số trong tình hình mới, với các hình thức thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Đợt tập huấn đã nhận được sự tham gia tích cực từ cộng tác viên, không khí tham gia thảo luận sôi nổi, nhiều kinh nghiệm thực tiễn hay đã được chia sẻ, tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động thực tế của cộng tác viên trong việc quản lý dân cư tại địa bàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động dân số tại địa phương./.