Quận 4: Tập huấn đổi Sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021-2025

0
69

Phòng Y tế Quận 4 tổ chức 13 lớp tập huấn đổi Sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021-2025 cho Trưởng ban Ban chỉ đạo Dân số, chuyên trách Dân số 13 phường và 275 cộng tác viên Dân số lồng ghép trong hoạt động giao ban cộng tác viên cuối tháng 10 năm 2022 thời gian diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 28/10 năm 2022. Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao chất lượng thông tin, triển khai thống nhất và đồng bộ hệ thống các mẫu sổ ghi chép ban đầu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Sổ A0), mẫu Phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số giai đoạn 2021-2025 theo quy định (tại Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế);.

 Đến tham dự Hội nghị tập huấn có bà Huỳnh Thị Kim Huệ – Trưởng Phòng Y tế Quận 4; bà Lê Thị Thúy Phượng – Phó Trưởng phòng Phòng Y tế Quận 4 và bà Mã Thị Thanh Duy – Chuyên viên Phòng Y tế Quận 4 đồng thời cũng là báo cáo viên.

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 01

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 02

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 03

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 04

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 06

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 08

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 09

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 10

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 13

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 14

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 15

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 16

Tập huấn Đổi sổ hộ Gia đình tại UBND Phường 18