THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

0
153

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ban hành Thông báo số 15, 16/TB-CCDS ngày 08 tháng 11 năm 2023 về thông báo xét tuyển viên chức năm 2023. Theo đó:

– Thời gian tiếp nhận phiếu dự tuyển từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 13 tháng 12 năm 2023.

Nay, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, cụ thể:

– Thời gian tiếp nhận phiếu dự tuyển từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2023./.