Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 về quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

0
93

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 về quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đính kèm tại đây.