Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCA ngày 07/4/2014

0
165

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCA ngày 07/4/2014 hợp nhất Thông tư quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách DS-KHHGÐ. Download tại đây