Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chínhnh phủ

0
76

Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chínhnh phủ thực hiện Nghị quyết số  21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Baan chấp hành trung ương Đảng Khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới.Download tại đây