QUYẾT ĐỊNH SỐ 1679/QĐ-TTG NGÀY 22/11/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

0
21

Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. File đính kèm tại đây.