QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

0
23

Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. File đính kèmtại đây.