HƯỚNG DẪN SỐ 05-HD/UBNKTTW NGÀY 22/11/2022 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

0
29

Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đính kèm file tại đây.