CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 41-CTr/TU NGÀY 02/10/2020 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BCHTW KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

0
31

Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 02/10/2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. File đính kèm tại đây.