QUYẾT ĐỊNH SỐ 4157/QĐ-BYT NGÀY 28/8/20221 CỦA BỘ Y TẾ VỀ BÀN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2030

0
23

Quyết định số 4157/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030. File đính kèm tại đây.