QUYẾT ĐỊNH SỐ 2259/QĐ-TTG NGÀY 30/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2030

0
21

Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030. File đính kèm tại đây.