KẾ HOẠCH SỐ 1326/KH-UBND NGÀY 04//5/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030

0
20

Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 1326/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. File đính kèm tại đây.