QUYẾT ĐỊNH SỐ 2539/QĐ-BYT NGÀY 24/5/2021 CỦA BỘ Y TẾ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH ĐẾN NĂM 2030

0
38

Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 24/5/2021 của Bộ Y tế về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030. File đính kèm tại đây.