QUYẾT ĐỊNH SỐ 3845/QĐ-BYT NGÀY 11/8/2021 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỘT SỐ BỆNH, TẬT BẨM SINH ĐƯỢC TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH THUỘC GÓI DỊCH VỤ CƠ BẢN

0
42

Quyết định số 3845/QĐ-BYT ngày 11/08/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chuẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói  dịch vụ cơ bản. File đính kèm tại đây.