KẾ HOẠCH SỐ 1829/KH-UBND NGÀY 06/6/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY, MẠNG LƯỚI VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030

0
31

Kế hoạch số 1829/KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. File đính kèm tại đây.