Thủ tướng yêu cầu xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về dân số

0
99

GiadinhNet – Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) thống kê tổng hợp về dân số.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện đề án này. CSDL được xây dựng trên cơ sở bổ sung, hoàn thiện, cập nhật CSDL quốc gia tổng điều tra dân số và nhà ở. Đây là CSDL quốc gia được khai thác chung, cập nhật thường xuyên với các cơ sở dữ liệu khác của các Bộ, ngành, địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải đề xuất danh mục chỉ tiêu thống kê liên quan tới người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2014; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ, kết nối giữa các CSDL chuyên ngành với CSDL thống kê tổng hợp về dân số. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tại địa phương phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp và cập nhật dữ liệu liên quan tới người dân vào CSDL thống kê tổng hợp về dân số. 
 
Việt Nguyễn