Quận Tân Phú: Tập huấn cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

0
106

Ngày 11/3 đến 31/3/2015, Phòng Y tế  tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên 11 phường.

Báo cáo viên là Bà Phan Thị Diệu Hoa – Phó trưởng phòng Y tế quận .

Cộng tác viên đã được tập huấn về chức năng, nhiệm vụ của công tác viên, chế độ, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình,  cách thức ghi sổ quản lý A0 và báo cáo phiếu thu tin…