Quận 1: Tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2015.

0
101

Từ ngày  24/7/2015 đến ngày 31/7/2015, Phòng Y tế quận 1 đã tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2015.

Nội dung kiểm tra gồm: Rà soát, kết quả công tác và thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015,  tình hình cấp phát phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội, công tác  thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử, của 10 phường.

Qua đợt kiểm tra, Phòng Y tế đã nhắc nhở, hướng dẫn các phường hoàn thiện những hồ sơ, sổ sách còn thiếu sót, giúp cán bộ chuyên trách và cộng tác viên đánh giá lại hiệu quả hoạt động. Qua đó trao đổi Ủy ban nhân dân 10 phường đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm nhằm đạt kết quả tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015./.

Phòng Y tế kiểm tra tại phường Cầu Ông Lãnh