Nâng cao chất lượng công tác Dân số và lực lượng Cộng tác viên Dân số thông qua hoạt động kiểm tra giám sát.

0
55

Với mục đích kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu, chỉ tiêu về công tác Dân số, nhằm hỗ trợ, giúp cơ sở khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong quản lý, điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Dân số trong thời gian tới. Từ ngày 30 tháng 6 năm 2023 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, Phòng Y tế Quận 6 tiến hành kiểm tra công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2023 tại 14 phường trên địa bàn quận. Đoàn kiểm tra do Phòng Y tế chủ trì cùng sự tham gia của các Thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển của quận và chuyên trách của các phường.

Hình ảnh kiểm tra công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2023

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành đi thực tế tại địa bàn để đối chiếu thông tin đã thu thập, cập nhật từ phiếu thu tin, sổ A0 và kho dữ liệu điện tử về số trẻ sinh, số cặp vợ chồng đang sử dụng các biện pháp tránh thai và đặc biệt là số người cao tuổi trên địa bàn quận. Qua  hoạt động kiểm tra tại 14 phường, Phòng Y tế quận đã đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế của công tác Dân số như việc thu thập thông tin trẻ sinh thực tế trên địa bàn quận còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến mức sinh và mất cân bằng giới tính, chất lượng đội ngũ cộng tác viên Dân số còn hạn chế do có nhiều sự thay đổi. Từ đó đã có định hướng và đưa ra giải pháp để giúp cho các cơ sở khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong quản lý, điều hành. Đồng thời để nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cộng tác viên Phòng Y tế quận đã tổ chức tập huấn kiến thức cho cộng tác viên tại phường  9 và Phường 10 là đơn vị có nhiều thay đổi CTV trong quý về quy định quyền lợi và trách nhiệm của lực lượng cộng tác viên Dân số theo Thông tư 02/2021/TT-BYT của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng thu thập thông tin trên địa bàn quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Dân số trong tình hình mới và hoàn thành chỉ tiêu năm 2023.

Hình ảnh tập huấn cho lực lượng cộng tác viên

Bên cạnh công tác kiểm tra 6 tháng, Phòng Y tế đã giám sát hoạt động Câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi và Tổ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi tại 6 phường 2,3,6,8,12,13. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ quản lý của Câu lạc bộ người cao tuổi và trực tiếp thẩm định thực tế tại hộ có người cao tuổi trong danh sách quản lý của Câu lạc bộ. Qua đó đã đề nghị các phường thực hiện kiện toàn  Câu lạc bộ và danh sách quản lý Người cao tuổi cần được chăm sóc của phường đúng với quy định chức năng của mô hình Câu lạc bộ và hướng dẫn phường 10 chuẩn bị các nội dung ra mắt Câu lạc bộ Ngưởi cao tuổi giúp người cao tuổi trong tháng 9 năm 2023.

Giám sát hoạt động Câu lạc người cao tuổi giúp người cao tuổi