CHI CỤC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỔ CHỨC GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA CẤP ỦY, LÃNH ĐẠO CHI CỤC VỚI CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CƠ QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

0
63

Sáng ngày 24/7/2023 Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo, Công Đoàn cơ sở và Chi đoàn Thanh niên cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình có buổi gặp gỡ, đối thoại tại nơi làm việc 06 tháng đầu năm năm 2023.

Thông qua buổi đối thoại đã giúp Cấp uỷ, Chính quyền trực tiếp nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng kiến nghị của tập thể đảng viên, đoàn viên và công chức, viên chức người lao động cơ quan về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, những vấn đề bức xúc, chính đáng, hợp pháp của tập thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục. Đồng thời, thông qua tiếp xúc, đối thoại giúp công chức, viên chức, người lao động nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Ngoài ra, thông qua dịp này Lãnh đạo cơ quan đã cung cấp và giải thích kịp thời cho tập thể công chức, viên chức và người lao động về kết quả xử lý các kiến nghị của kỳ đối thoại trước, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh  nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cơ quan và người lao động .Bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Quang cảnh của Hội nghị đối thoại