QUYẾT ĐỊNH SỐ 2235/QĐ-BYT NGÀY 29/5/2020 CỦA BỘ Y TẾ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2020

0
41

Quyết định số 2235/QĐ-BYT ngày 29/5/2020 của Bộ Y tế về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030. File đính kèm tại đây.