QUYẾT ĐỊNH SỐ 537/QĐ-TTG NGÀY 17/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2030

0
20

Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030. File đính kèm tại đây.