BÌNH TÂN: TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

0
36
Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số trên địa bàn quận, ngày 24-25/11/2022, được sự chỉ đạo của Chi cục Dân số, Phòng Y tế phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho 138 cán bộ chuyên trách và cộng tác viên mới tham gia công tác Dân số. Báo cáo viên phụ trách lớp tập huấn có ông Huỳnh Thế Khải – Chuyên viên phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số  

Giảng viên phụ trách lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức hữu ích, quan trọng liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng như: Hướng dẫn cách thu thập, ghi chép và báo cáo các số liệu tại các địa bàn quản lý để nhập vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành Dân số…. Những thông tin về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay; các kỹ năng vãng gia, tư vấn, vận động chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực dân số. Đây cũng là dịp để cho cán bộ cơ sở gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về nhiệm vụ công tác dân số nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.