TRIỂN KHAI BỘ PHÁP ĐIỂN

0
76

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012 thì: “Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển.”

Ngày 27/7/2023 Sở Y tế ban hành Công văn số 6076/SYT-VP về việc triển khai Bộ pháp điển trên địa bàn Thành phố Hố Chí Minh. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai, phổ biến Bộ pháp điển đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.

Nhằm từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc hàng ngày; Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ triển khai, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ pháp điển điện tử.

Khi cần tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, các đồng chí truy cập đường link dưới đây:

https://phapdien.moj.gov.vn

Đồng thời, Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ sẽ tích hợp Bộ pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn) trên trang thông tin điện tử cơ quan Chi cục DS-KHHGĐ (https://dansohcm.gov.vn/)  và trong thư mục: “NAM 2023/PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT” để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tiện truy cập và tra cứu.

Trân trọng./.