Hướng dẫn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số

0
87

Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Lại (Bắc Giang) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp việc xem xét kỷ luật Đảng viên có vợ sinh con thứ 3 trong trường hợp sinh con do mang thai ngoài ý muốn (nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ).

09/05/2023  09:02

Khoản 9 Điều 2 Quy định số 05-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư quy định:

“Điều 2. Những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

… 9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên)”.

Theo quy định nêu trên thì đảng viên không vi phạm chính sách dân số tức không bị xem xét kỷ luật.

Tại Mục 8.1 Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định:

“8. Vi phạm quy định chính sách dân số (Điều 52)

8.1. Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật”.

Bà Lại hỏi, “giảm nhẹ mức kỷ luật” được hiểu là như thế nào khi theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị, quy định đảng viên bị kỷ luật “khiển trách”, nếu giảm nhẹ mức kỷ luật có phải hiểu là xem xét không kỷ luật đảng viên không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Điều 52 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm quy định về chính sách dân số và các hình thức kỷ luật đảng tương ứng. Cụ thể:

“1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

  1. a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.
  2. b) Vi phạm chính sách dân số.
  3. Trường hợp vi phạm đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
  4. a) Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
  5. b) Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.
  6. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ”.

Do vậy, đề nghị bà Nguyễn Thị Lại căn cứ quy định của Đảng nêu trên và quy định của pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình để nghiên cứu.

Chinhphu.vn

Thông tin chi tiết xem tại đây.