QUYẾT ĐỊNH SỐ 537/QĐ-TTG NGÀY 17/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT...

0
Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030. File...

KẾ HOẠCH SỐ 2347/KH-UBND NGÀY 15/7/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ...

0
Kế hoạch số 2347/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1679/QĐ-TTG NGÀY 22/11/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT...

0
Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. File...

QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ TỔ...

0
Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. File đính kèmtại đây.

HƯỚNG DẪN SỐ 05-HD/UBNKTTW NGÀY 22/11/2022 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VỀ...

0
Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW...

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 42-CTr/TU NGÀY 02/10/2020 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ...

0
Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 02/10/2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày...

NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP NGÀY 31/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH...

0
Nghị quyết số 137/NQ-CP  ngày 31/12/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW...

Nghị quyết số 21-NQ/TW 2017 về công tác dân số trong tình hình mới

0
Nghị quyết số 21-NQ/TW 2017 về công tác dân số trong tình hình mới. File đính kèm tại đây.

Pháp lệnh dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành

0
- Pháp lệnh dân số đính kèm file tại đây.- Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ vể Quy định chi tiết thi hành...

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 về quy định về...

0
Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 về quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo,...